H系列- AP管理设置

可在无线网络管理中对连接的AP进行监控和设置,方便高效的管理AP设备。

1、无线网络>基本配置

     无线控制器(AC) 启用

     监听端口根据需求选择

     H系列- AP管理设置

2、无线网络>模板

新增模板

可根据需求配置wifi模板,可在AP列表中使用相应的H系列- AP管理设置

H系列- AP管理设置

H系列- AP管理设置

H系列- AP管理设置

3、AP列表

显示连接过的AP信息

可点击修改对应的模板

      H系列- AP管理设置

     H系列- AP管理设置

4、射频管理

     可设置AP设备wifi的信道、频宽以及功率信息

      H系列- AP管理设置

5、终端列表

     可查看AP设备当前连接终端状态

      H系列- AP管理设置

6、AP维护

     查看AP设备的名称、型号、固件版本信息和状态

     H系列- AP管理设置